Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    72 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.78 %
  • Khác
    3.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Tài Chính (MOF) 482,509,800 68.84 % 30/06/2018
Sumitomo Life Insurance Company 122,509,091 17.48 % 30/06/2018
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 22,154,400 3.16 % 31/12/2017