Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    74.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.71 %
  • Khác
    1.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ tài chính 4.825098E8 70.908 % 28/03/2012
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1.22509091E8 18.004 % 30/06/2015
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2.21544E7 3.256 % 28/03/2012