Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.87 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.29 %
  • Khác
    65.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ tài chính 482,509,800 70.91 % 28/03/2012
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 122,509,091 18 % 30/06/2015
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 22,154,400 3.26 % 28/03/2012