Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (BVG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.14 %
  • Khác
    99.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Hữu Trí Thành viên Hội đồng quản trị 2173000.0 22.285 % 19/04/2016
Vũ Thị Thanh 1250000.0 12.819 % 16/11/2017
Trần Anh Vương Chủ tịch Hội đồng quản trị 1009100.0 10.349 % 21/03/2016
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) 679000.0 6.963 % 11/07/2017
Nguyễn Thành Chung 592800.0 6.079 % 21/06/2011