Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.15 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.33 %
  • Khác
    26.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn 4,974,700 53.15 % 15/05/2017
America LLC 1,812,689 19.37 % 15/05/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 936,000 10 % 15/05/2017