Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.15 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.96 %
  • Khác
    26.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 4974700.0 53.149 % 30/06/2015
America LLC 1779600.0 19.013 % 27/07/2016
VinaSecurities 1131400.0 12.088 % 27/07/2012
DongA Bank 936000.0 10.0 % 30/06/2015