Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.15 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.95 %
  • Khác
    26.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 4,974,700 53.15 % 30/06/2015
America LLC 1,779,600 19.01 % 27/07/2016
VinaSecurities 1,131,400 12.09 % 27/07/2012
DongA Bank 936,000 10 % 30/06/2015