Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.15 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.88 %
  • Khác
    26.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 4974700.0 53.149 % 15/05/2017
America LLC 1812689.0 19.366 % 15/05/2017
Nguyễn Thành Phúc Đại diện công bố thông tin 1658000.0 17.714 % 01/08/2018
DongA Bank 936000.0 10.0 % 15/05/2017