Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.39 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    56.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 4,599,307 43.39 % 30/06/2015
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 1,774,762 16.74 % 10/12/2015
Trần Cảnh Thông Ủy viên Hội đồng quản trị 608,959 5.74 % 30/06/2015
Ngô Thị Thái 525,169 4.96 % 30/06/2015