Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.39 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    56.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 4599307.0 43.391 % 30/06/2015
Bùi Đình Hải 2355365.0 22.221 % 06/12/2016
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 2355275.0 22.22 % 31/12/2016
Trần Cảnh Thông Thành viên Hội đồng quản trị 608959.0 5.745 % 30/06/2015
Ngô Thị Thái 525169.0 4.955 % 30/06/2015