Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    41.39 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    58.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 5588158.0 41.394 % 14/08/2017
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 2861659.0 21.197 % 14/08/2017
Trần Cảnh Thông Thành viên Hội đồng quản trị 774585.0 5.738 % 31/12/2017
Ngô Thị Thái 638080.0 4.727 % 14/08/2017