Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    79.51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    20.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 9.5387321E7 79.515 % 08/09/2017
Phạm Đức Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.815632E7 31.807 % 31/12/2017
Đinh Văn Hải Thành viên Hội đồng quản trị 1.9077E7 15.903 % 31/12/2017
Nguyễn Thế Hùng Phó Tổng Giám đốc 1.9077E7 15.903 % 31/12/2017
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 7081472.0 5.903 % 08/09/2017
ACB 6112260.0 5.095 % 08/09/2017