Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    79.57 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.5 %
  • Khác
    10.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4243370.0 7.016 % 30/06/2015