Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    79.56 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.27 %
  • Khác
    11.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Huỳnh Lin Chủ tịch Hội đồng quản trị 19,254,423 31.83 % 30/06/2016
Nguyễn Tiến Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị 14,440,267 23.87 % 30/06/2016
Đoàn Ngọc Nhân Ủy viên Hội đồng quản trị 14,437,067 23.87 % 31/12/2015
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4,243,370 7.02 % 30/06/2015