Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    79.57 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.9 %
  • Khác
    10.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Huỳnh Lin Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.9254423E7 31.833 % 30/06/2016
Nguyễn Tiến Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 1.4440267E7 23.874 % 30/06/2016
Đoàn Ngọc Nhân 1.4437067E7 23.869 % 31/12/2015
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4243370.0 7.016 % 30/06/2015