Công ty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định (BTN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.28 %
  • Khác
    99.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thanh Kỳ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 163391.0 5.446 % 30/06/2017
Lê Huy Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 158952.0 5.298 % 30/06/2017
Trần Thị Kim Chi Đại diện công bố thông tin 152645.0 5.088 % 30/06/2017