Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Bình Triệu (BTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.78 %
  • Khác
    99.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons 2.8570897E7 1999.219 % 31/12/2017
Nguyễn Văn Cường Thành viên Hội đồng quản trị 284079.0 19.878 % 10/09/2015
Trần Tựu Chủ tịch Hội đồng quản trị 211800.0 14.82 % 05/05/2015
Lê Trọng Khương Thành viên Hội đồng quản trị 155846.0 10.905 % 16/12/2015
Nguyễn Anh Dũng 155233.0 10.862 % 16/12/2015
Hyco4 – Jsc. 154159.0 10.787 % 31/12/2013
Lê Hồng Việt 148522.0 10.393 % 16/12/2015
Khuất Tùng Phong Đại diện công bố thông tin 68840.0 4.817 % 30/06/2015