Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Bình Triệu (BTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.31 %
  • Khác
    98.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Cường 284,079 19.88 % 10/09/2015
Trần Tựu Chủ tịch Hội đồng quản trị 211,800 14.82 % 05/05/2015
Lê Trọng Khương 155,846 10.9 % 16/12/2015
Nguyễn Anh Dũng 155,233 10.86 % 16/12/2015
Hyco4 – Jsc. 154,159 10.79 % 31/12/2013
Lê Hồng Việt 148,522 10.39 % 16/12/2015
Khuất Tùng Phong Đại diện công bố thông tin 68,840 4.82 % 30/06/2015