Công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung Ương (BT1: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Văn Thông Chủ tịch Hội đồng quản trị 944643.0 17.993 % 26/11/2018
Đặng Quỳnh Trang 557841.0 10.626 % 16/08/2016
Đinh Văn Hoạt 333000.0 6.343 % 16/08/2016
Doãn Thị Hằng 304234.0 5.795 % 16/08/2016