Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1 %
  • Khác
    59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 440,000 40 % 31/12/2014
Nguyễn Lệ Thủy 49,100 4.46 % 31/12/2015
Nguyễn Minh Hà Phó Tổng Giám đốc 47,588 4.33 % 12/01/2016
Nguyễn Trường Quang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 40,000 3.64 % 31/12/2015