Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.86 %
  • Khác
    59.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 440000.0 40.0 % 31/12/2014
Nguyễn Minh Hà Phó Tổng Giám đốc 57238.0 5.203 % 25/01/2017
Nguyễn Trường Quang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 40000.0 3.636 % 31/12/2015