Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.26 %
  • Khác
    90.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 8.8708219E7 79.94 % 18/06/2018
Đỗ Huy Hoài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.6614908E7 23.984 % 30/06/2018
Lê Ngọc Lâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.3306231E7 11.991 % 30/06/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 7952118.0 7.166 % 18/06/2018