Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.13 %
  • Khác
    90.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 8.8708219E7 79.94 % 18/06/2018
Lê Ngọc Lâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.3306231E7 11.991 % 30/06/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 7952118.0 7.166 % 18/06/2018