Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.49 %
  • Khác
    91.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 7.9503019E7 88.127 % 25/01/2017
Đoàn Ánh Sáng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.1801208E7 35.251 % 18/01/2017
Đỗ Huy Hoài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.3853006E7 26.44 % 18/01/2017
Nguyễn Thiều Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 1.1925452E7 13.219 % 18/01/2017
Lê Ngọc Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 1.1925452E7 13.219 % 18/01/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 7126932.0 7.9 % 25/01/2017