Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.96 %
  • Khác
    91.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 97,579,041 79.94 % 19/06/2019
Lê Ngọc Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 14,636,854 11.99 % 19/06/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 8,747,330 7.17 % 19/06/2019