Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    88.12 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.51 %
  • Khác
    3.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 7.9503019E7 88.127 % 25/01/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 7126932.0 7.9 % 25/01/2017