Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    88.12 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.56 %
  • Khác
    3.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 8.1943762E7 88.127 % 27/06/2017
Đoàn Ánh Sáng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.2777514E7 35.251 % 30/06/2017
Đỗ Huy Hoài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.4583136E7 26.438 % 30/06/2017
Nguyễn Thiều Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 1.2291555E7 13.219 % 30/06/2017
Lê Ngọc Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 1.2291555E7 13.219 % 30/06/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 7345729.0 7.9 % 27/06/2017