Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.4 %
  • Khác
    90.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 8.604095E7 79.94 % 02/11/2017
Đoàn Ánh Sáng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.441639E7 31.976 % 02/11/2017
Đỗ Huy Hoài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.5812293E7 23.982 % 02/11/2017
Nguyễn Thiều Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 1.2906133E7 11.991 % 02/11/2017
Lê Ngọc Lâm Thành viên Hội đồng quản trị 1.2906133E7 11.991 % 02/11/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 7713015.0 7.166 % 02/11/2017