Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    14.13 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.82 %
  • Khác
    81.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 697391.0 22.134 % 20/08/2018
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 575986.0 18.281 % 02/12/2015
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 445326.0 14.134 % 02/02/2017
Lin Chin Chu 165150.0 5.242 % 05/07/2012
Nguyễn Quang Hiển 159500.0 5.062 % 14/09/2011
Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 152000.0 4.824 % 02/02/2017