Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    47.11 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.82 %
  • Khác
    48.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 1484393.0 47.112 % 31/12/2015
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 575986.0 18.281 % 02/12/2015
Chi nhánh Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng 383483.0 12.171 % 08/03/2016
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 300068.0 9.524 % 24/06/2016
Lin Chin Chu 165150.0 5.242 % 05/07/2012
Nguyễn Quang Hiển 159500.0 5.062 % 14/09/2011