Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    47.11 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.82 %
  • Khác
    48.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 1,484,393 47.11 % 31/12/2015
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 575,986 18.28 % 02/12/2015
Chi nhánh Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng 383,483 12.17 % 08/03/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 323,115 10.26 % 31/12/2012
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 300,068 9.52 % 24/06/2016