Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    19.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.32 %
  • Khác
    79.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần 6,045,658 48.85 % 30/06/2015
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 2,457,578 19.86 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 2,310,000 18.67 % 31/12/2013