Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    19.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.31 %
  • Khác
    79.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 6045658.0 48.854 % 30/06/2015
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 2457578.0 19.859 % 30/06/2015
HA TIEN 1.J.S.Co 2310000.0 18.667 % 31/12/2013