Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (BPW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Hải Dương 8684140.0 65.77 % 11/09/2017
Công ty Cổ phần SX -TM - XD và Nông nghiệp Hải Vương 1818160.0 13.77 % 11/09/2017