Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.61 %
  • Khác
    48.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 1,862,000 49 % 13/10/2015
Nguyễn Hữu Kiệm Ủy viên Hội đồng quản trị 425,200 11.19 % 25/08/2016
Li Thu Mỹ 282,300 7.43 % 28/11/2013
BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn 248,000 6.53 % 13/10/2015
Công ty xuất nhập khẩu xi măng 216,270 5.69 % 31/12/2008