Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (BPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.94 %
  • Khác
    47.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 1862000.0 49.0 % 13/10/2015
Li Thu Mỹ 282300.0 7.429 % 28/11/2013
BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn 249600.0 6.568 % 19/09/2018
Công ty xuất nhập khẩu xi măng 216270.0 5.691 % 31/12/2008