Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh (BMP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.98 %
  • Khác
    51.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 13,423,490 29.52 % 30/06/2015
The Nawaplastic Industry (Saraburi) Co,Ltd 7,137,730 15.7 % 31/12/2012
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 4,097,418 9.01 % 30/07/2015
Vietnam Holding LTD 2,212,925 4.87 % 30/06/2015