Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (BMJ: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
BECAMEX ACC 4,479,600 74.66 % 31/12/2014
TDC 433,709 7.23 % 31/12/2013
Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất 327,813 5.46 % 31/12/2013