Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (BMJ: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
BECAMEX ACC 4479600.0 74.66 % 31/12/2014
TDC 433709.0 7.228 % 31/12/2013
Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất 373013.0 6.217 % 31/12/2017
Trương Hữu Quyến 346500.0 5.775 % 01/03/2018