Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    42.66 %
  • Khác
    6.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 4.6317285E7 50.701 % 22/09/2016
Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm AXA (Pháp) 1.52097E7 16.649 % 22/09/2016
Công ty TNHH Firstland 5146372.0 5.633 % 22/09/2016
Tập đoàn Chevalier (Hồng Kông) 5146365.0 5.633 % 22/09/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4556372.0 4.988 % 22/09/2016