Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (BMF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    21.32 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    78.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Chi Chủ tịch Hội đồng quản trị 461600.0 22.194 % 20/07/2018
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 443500.0 21.324 % 02/03/2018
Nguyễn Thế Hùng 300000.0 14.424 % 20/07/2018
Vũ Thị Mai Phương 300000.0 14.424 % 20/07/2018
Công ty Thương mại Kỹ thuật & Đầu tư (PETEC) 104000.0 5.0 % 02/03/2018