Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (BMD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 1458400.0 52.97 % 19/10/2016
Lê Quang Huy Thành viên Hội đồng quản trị 431871.0 15.686 % 19/10/2016
Công ty TNHH Nhật Hoàng 368058.0 13.368 % 19/10/2016