Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.58 %
  • Khác
    59.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định 3098184.0 25.0 % 31/12/2012
Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định 3098184.0 25.0 % 30/06/2015
Văn phòng tỉnh ủy Bình Định 2790012.0 22.513 % 30/06/2015
Nguyễn Bạo 1239289.0 10.0 % 30/06/2015