Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Liên Ninh (BLN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    65.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 1750000.0 35.0 % 10/06/2016
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hồng Bàng 992223.0 19.844 % 10/06/2016
Công ty cổ phần Parus 800000.0 16.0 % 10/06/2016
Nguyễn Tiến Hùng 400000.0 8.0 % 10/06/2016
Nguyễn Thị Trung Hòa 387386.0 7.748 % 10/06/2016