Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.75 %
  • Khác
    96.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Thu Hương 1102530.0 10.5 % 24/05/2016
Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 330000.0 3.143 % 24/05/2016
Nguyễn Thanh Phương Phó Tổng Giám đốc 330000.0 3.143 % 24/05/2016