Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.36 %
  • Khác
    96.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 6773690.0 11.744 % 30/06/2018
Đỗ Cần 5781600.0 10.024 % 14/02/2019
Nguyễn Thị Mai 2956700.0 5.126 % 17/10/2016