Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.3 %
  • Khác
    52.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 59,819,259 51.01 % 13/10/2015
FAIRFAX ASIA LIMITED 41,046,913 35 % 05/01/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 5,812,686 4.96 % 07/07/2014
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 5,580,428 4.76 % 06/10/2015