Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.95 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.48 %
  • Khác
    1.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5.9819259E7 51.007 % 13/10/2015
FAIRFAX ASIA LIMITED 4.1046913E7 35.0 % 05/01/2016
PYN FUND MANAGEMENT LTD 5580428.0 4.758 % 06/10/2015