Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.95 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.59 %
  • Khác
    1.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5.9819259E7 51.007 % 13/10/2015
FAIRFAX ASIA LIMITED 4.1046913E7 35.0 % 05/01/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 5580428.0 4.758 % 06/10/2015