Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (BHV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.88 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.56 %
  • Khác
    93.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Viglacera 511711.0 52.644 % 18/11/2016
Đinh Quang Huy Thành viên Hội đồng quản trị 95579.0 9.833 % 22/02/2018
Hàn Quốc Cường 58600.0 6.029 % 22/02/2018