Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.37 %
  • Khác
    99.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Thị Hà 690000.0 15.0 % 31/12/2014
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm 649000.0 14.109 % 30/06/2014
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP 227300.0 4.941 % 30/06/2014
Nguyễn Văn Thường Chủ tịch Hội đồng quản trị 200000.0 4.348 % 31/12/2014