Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.03 %
  • Khác
    92.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Global Mind Việt Nam 4.7994612E7 16.112 % 21/06/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 3.9926084E7 13.404 % 10/04/2017
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 2.1346355E7 7.166 % 29/03/2017
SBT 1.9420201E7 6.52 % 28/02/2017
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 1.4319984E7 4.807 % 28/02/2017