Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.39 %
  • Khác
    96.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 3.7826097E7 12.699 % 28/02/2017
SBT 1.9420201E7 6.52 % 28/02/2017
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 1.4319984E7 4.807 % 28/02/2017