Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.08 %
  • Khác
    91.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 29,096,998 22.47 % 28/07/2016
SBT 14,938,616 11.54 % 31/05/2015
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 11,015,372 8.5 % 22/06/2016
Đặng Huỳnh Ức My 5,993,914 4.63 % 30/06/2016