Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.16 %
  • Khác
    91.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 2.9096998E7 22.467 % 28/07/2016
SBT 1.4938616E7 11.535 % 31/05/2015
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 1.1015372E7 8.505 % 22/06/2016