Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa (BHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    38.18 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.25 %
  • Khác
    61.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CC1 1718182.0 38.182 % 31/12/2013
Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 631688.0 14.038 % 24/09/2018