Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (BHA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty LICOGI - CTCP 28,650,727 43.41 % 20/06/2017
CTCP Đầu tư Bắc Hà 15,966,600 24.19 % 27/05/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 6,095,362 9.24 % 26/06/2019