Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (BHA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty LICOGI - CTCP 2.8650727E7 43.41 % 20/06/2017
Công ty Cổ phần Hưng Doanh Việt 1.66E7 25.152 % 20/06/2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 6000000.0 9.091 % 20/06/2017
CTCP Đầu tư Bắc Hà 5850000.0 8.864 % 20/06/2017