Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.21 %
  • Khác
    83.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 37,159,200 65 % 08/09/2016
Nguyễn Văn Thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị 11,910,000 20.83 % 30/06/2016
Đỗ Quang Huy Ủy viên Hội đồng quản trị 9,528,000 16.67 % 30/06/2016
Ngô Văn Đông Ủy viên Hội đồng quản trị 9,528,000 16.67 % 30/06/2016
Vietnam Investment Property Holdings Limited 2,736,000 4.79 % 08/09/2016