Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Cần Chủ tịch Hội đồng quản trị 714395.0 23.813 % 30/06/2015
Lê Trường Kỹ Thành viên Hội đồng quản trị 624580.0 20.819 % 14/07/2018
Huỳnh Phước Huyền Vy 500000.0 16.667 % 06/05/2016
Bùi Thị Thanh Vân 487300.0 16.243 % 30/11/2017
Thái Văn May 347890.0 11.596 % 14/09/2015