Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Trường Kỹ Thành viên Hội đồng quản trị 904,580 30.15 % 06/11/2018
Nguyễn Văn Cần Chủ tịch Hội đồng quản trị 714,395 23.81 % 30/06/2015
Huỳnh Phước Huyền Vy 500,000 16.67 % 06/05/2016
Thái Văn May 347,890 11.6 % 14/09/2015
Bùi Thị Thanh Vân 207,300 6.91 % 06/11/2018