Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (BDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    99.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định 6329508.0 51.0 % 13/03/2018
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh 3090131.0 24.899 % 19/06/2015
Dương Tiến Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 620540.0 5.0 % 24/08/2018