Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (BDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    64.34 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    35.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Bình Định 7985612.0 64.344 % 19/06/2015
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh 3090131.0 24.899 % 19/06/2015