CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    48.89 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    51.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu bình dương - TNHH MTV 5,866,819 48.89 % 31/12/2015
Công ty TNHH thương mại Việt Vương 3,600,000 30 % 31/12/2015
Hứa Tuấn Cường Trưởng Ban Kiểm soát 1,200,000 10 % 31/12/2015