CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG (BDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.12 %
  • Khác
    99.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV 5866819.0 48.89 % 31/12/2015
Công ty TNHH thương mại Việt Vương 3600000.0 30.0 % 31/12/2015
Hứa Tuấn Cường Trưởng Ban Kiểm soát 1200000.0 10.0 % 31/12/2015