Công ty Cổ phần Giày Bình Định (BDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Văn Quân Chủ tịch Hội đồng quản trị 857766.0 55.34 % 31/01/2019
Võ Ngọc Thủy Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 79700.0 5.142 % 15/10/2016
Trần Thị Kim Vân Phó Tổng Giám đốc 79000.0 5.097 % 31/12/2016