Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.17 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    59.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 452523.0 40.172 % 31/12/2014
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng 291950.0 25.917 % 31/12/2014
Nguyễn Thị Thu An 91800.0 8.149 % 21/03/2016