Công ty Cổ phần Dược Becamex (BCP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.46 %
  • Khác
    48.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) 2060400.0 51.0 % 28/08/2015
CTCP Dược Đại Nam 1960000.0 48.515 % 31/07/2018
Trần Thiện Thể Trưởng Ban Kiểm soát 377800.0 9.351 % 31/12/2017
Phạm Văn Dũng Tổng Giám đốc 166000.0 4.109 % 25/07/2018
An Mạnh Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 129600.0 3.208 % 22/06/2018