Công ty cổ phần dược ENLIE (BCP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.42 %
  • Khác
    99.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Dược Đại Nam 4,040,200 67.34 % 26/04/2019
Trần Thiện Thể Thành viên Ban Kiểm soát 377,800 6.3 % 31/12/2017
Phạm Văn Dũng Đại diện công bố thông tin 186,000 3.1 % 31/08/2018