Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.28 %
  • Khác
    91.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KHADIHOUSE JSC 49,696,778 57.31 % 03/12/2015
Southern Bank 11,211,672 12.93 % 02/06/2015
Nguyễn Hoàng Minh 3,100,000 3.58 % 02/08/2016
VOF Investment Limited 2,780,808 3.21 % 14/07/2015