Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.11 %
  • Khác
    97.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Thành Vũ Tây Ninh 17,800,000 16.95 % 07/07/2016
Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,863,800 10.35 % 16/08/2016
CTCP Ô tô 1-5 7,720,000 7.35 % 07/09/2016
Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,677,600 5.41 % 16/08/2016