Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.83 %
  • Khác
    79.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Imperial Dragon Investments Limited 1.1649166E7 10.786 % 18/07/2017
Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.00738E7 9.327 % 15/12/2016
CTCP Thành Vũ Tây Ninh 8800000.0 8.148 % 03/04/2017
CTCP Ô tô 1-5 7720000.0 7.148 % 07/09/2016
Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3977600.0 3.683 % 15/12/2016