Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    73.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.56 %
  • Khác
    18.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 8.0479716E7 73.157 % 17/10/2016
Nguyễn Thế Lập Thành viên Hội đồng quản trị 1.1385E7 10.349 % 17/10/2016