Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    73.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.11 %
  • Khác
    19.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 8.0479716E7 73.157 % 17/10/2016
Trần Việt Thắng 2.45E7 22.271 % 30/06/2017
Bùi Hồng Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.552E7 14.108 % 30/06/2017
Ngô Sỹ Túc Thành viên Hội đồng quản trị 1.3450575E7 12.227 % 30/06/2017
Vũ Văn Hoan Phó Tổng Giám đốc 1.243242E7 11.301 % 30/06/2017
Nguyễn Thế Lập Thành viên Hội đồng quản trị 1.139E7 10.354 % 30/06/2017