Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    73.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.49 %
  • Khác
    21.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 8.0479716E7 73.157 % 17/10/2016
Bùi Hồng Minh 4.002E7 36.378 % 31/12/2017
Trần Việt Thắng 2.45E7 22.271 % 30/06/2017
Vũ Văn Hoan Phó Tổng Giám đốc 1.346742E7 12.242 % 31/12/2017
Ngô Sỹ Túc Thành viên Hội đồng quản trị 1.2420575E7 11.29 % 31/12/2017
Nguyễn Thế Lập 1.1385E7 10.349 % 31/12/2017