Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    73.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.35 %
  • Khác
    20.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 80,479,716 73.16 % 17/10/2016
Nguyễn Thế Lập Ủy viên Hội đồng quản trị 11,385,000 10.35 % 17/10/2016