Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    73.15 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.9 %
  • Khác
    22.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 8.0467871E7 73.146 % 31/12/2017
Vũ Thế Hà Phó Tổng Giám đốc 1.341E7 12.19 % 30/06/2018
Nguyễn Minh Đức Thành viên Hội đồng quản trị 1.341E7 12.19 % 30/06/2018