Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.38 %
  • Khác
    68.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Dệt may Gia Định 2052000.0 30.0 % 22/08/2017