Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    34.29 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.88 %
  • Khác
    60.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 2,057,666 34.29 % 13/10/2015
Nguyễn Trọng Cảnh Ủy viên Hội đồng quản trị 790,972 13.18 % 10/10/2016
Nguyễn Mạnh Hải 543,715 9.06 % 10/10/2016
AFC VF Limited 211,100 3.52 % 10/06/2016