Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (BBS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    34.29 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.4 %
  • Khác
    65.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 2057666.0 34.294 % 13/10/2015
Trần Ngọc Hưng Thành viên Hội đồng quản trị 939802.0 15.663 % 29/09/2017
Dương Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 559127.0 9.319 % 18/10/2018
Nguyễn Mạnh Hải 543715.0 9.062 % 10/10/2016
Vũ Đức Hạnh 314300.0 5.238 % 04/04/2018