Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.75 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.87 %
  • Khác
    27.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lotte Confectionery Co., 6,789,730 44.03 % 31/12/2015
CTCP Thực phẩm PAN 6,515,600 42.25 % 21/05/2015
AQUATEX BENTRE 533,000 3.46 % 30/06/2015
Quỹ tầm nhìn SSI 492,080 3.19 % 18/10/2012