Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.75 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    27.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lotte Confectionery Co., 6789730.0 44.03 % 31/12/2015
CTCP Thực phẩm PAN 6742930.0 43.726 % 26/10/2016
Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản SSI 1105220.0 7.167 % 31/12/2013
AQUATEX BENTRE 533000.0 3.456 % 30/06/2015
Quỹ tầm nhìn SSI 492080.0 3.191 % 18/10/2012