Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.25 %
  • Khác
    51.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Thực phẩm PAN 7720577.0 50.066 % 31/08/2017
Lotte Confectionery Co., 6789730.0 44.03 % 31/12/2015
AQUATEX BENTRE 533000.0 3.456 % 30/06/2015