Công ty Cổ phần Bibica (BBC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.75 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.94 %
  • Khác
    27.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lotte Confectionery Co., 6789730.0 44.03 % 31/12/2015
CTCP Thực phẩm PAN 6742930.0 43.726 % 26/10/2016
AQUATEX BENTRE 533000.0 3.456 % 30/06/2015