Công ty Cổ phần Thống Nhất (BAX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 2957760.0 36.07 % 16/11/2016
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa 2376600.0 28.983 % 16/11/2016
Quách Trọng Nguyên 530480.0 6.469 % 16/11/2016