Công ty Cổ phần 482 (B82: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    99.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Quyết Chiến Thành viên Hội đồng quản trị 683,162 13.66 % 25/05/2017
Phan Thị Huệ Thành viên Hội đồng quản trị 601,000 12.02 % 25/05/2017
Lê Hòa Nguyễn 344,126 6.88 % 21/12/2015
Nguyễn Trọng Cẩm 334,000 6.68 % 27/04/2017
Trần Văn Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 300,000 6 % 25/05/2017