Công ty Cổ phần 482 (B82: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    99.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Quyết Chiến Phó Tổng Giám đốc 453662.0 9.073 % 21/12/2015
Phan Thị Huệ Thành viên Ban Kiểm soát 405675.0 8.114 % 21/12/2015
Lê Hòa Nguyễn 344126.0 6.883 % 21/12/2015
Nguyễn Trọng Cẩm Phó Tổng Giám đốc 334000.0 6.68 % 27/04/2017