Công ty Cổ phần 482 (B82: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    99.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Quyết Chiến Thành viên Hội đồng quản trị 683162.0 13.663 % 25/05/2017
Phan Thị Huệ Thành viên Hội đồng quản trị 601000.0 12.02 % 25/05/2017
Lê Hòa Nguyễn 344126.0 6.883 % 21/12/2015
Nguyễn Trọng Cẩm 334000.0 6.68 % 27/04/2017
Trần Văn Long Chủ tịch Hội đồng quản trị 300000.0 6.0 % 25/05/2017