Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (AVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    87.45 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    12.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH một thành viên 65,630,261 87.45 % 06/11/2017
Đặng Thanh Bình 5,546,134 7.39 % 06/11/2017
Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 2,579,069 3.44 % 06/11/2017