Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 678,800 19.39 % 12/11/2015
Nguyễn Thanh Mai Phó Tổng Giám đốc 630,000 18 % 12/11/2015
Trịnh Thị Chung 540,000 15.43 % 15/01/2016
Nguyễn Mạnh Cường 505,000 14.43 % 12/11/2015
Nguyễn Văn Hưng 450,000 12.86 % 15/01/2016
Nguyễn Văn Hiệp 450,000 12.86 % 15/01/2016