Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 678800.0 19.394 % 12/11/2015
Nguyễn Thanh Mai Phó Tổng Giám đốc 630000.0 18.0 % 12/11/2015
WSS 629000.0 17.971 % 15/05/2017
Trịnh Thị Chung 540000.0 15.429 % 15/01/2016
Nguyễn Văn Hiệp 450000.0 12.857 % 15/01/2016
Nguyễn Văn Hưng 450000.0 12.857 % 15/01/2016
Nguyễn Mạnh Cường 252500.0 7.214 % 28/10/2016
Đoàn Hồng Ngọc 196500.0 5.614 % 30/06/2018
Trần Thế Bằng 187700.0 5.363 % 14/11/2016
Nguyễn Thị Huệ 177100.0 5.06 % 30/06/2018