Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.53 %
  • Khác
    98.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Đình Xuân Đại diện công bố thông tin 2457279.0 16.145 % 30/12/2016
Trần Thị Mai Xuân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2353121.0 15.461 % 07/05/2016
Trương Ngọc Thanh 882546.0 5.799 % 07/05/2016
Đào Minh Tùng Phó Tổng Giám đốc 588031.0 3.864 % 07/05/2016