Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.65 %
  • Khác
    98.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Đình Xuân Đại diện công bố thông tin 1228649.0 8.073 % 22/02/2018
Trần Thị Mai Xuân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1176561.0 7.73 % 27/04/2017