Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Đình Xuân Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,457,279 16.14 % 07/05/2016
Trần Thị Mai Xuân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,353,121 15.46 % 07/05/2016
Trương Ngọc Thanh 882,546 5.8 % 07/05/2016
Đào Minh Tùng Phó Tổng Giám đốc 588,031 3.86 % 07/05/2016