Công ty Cổ phần An Trường An (ATG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.18 %
  • Khác
    96.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Phi Thường 1877450.0 12.335 % 19/11/2018
Trương Đình Xuân Đại diện công bố thông tin 1211929.0 7.963 % 27/03/2018