Công ty Cổ phần NTACO (ATA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.65 %
  • Khác
    99.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2 (SFA2) 1738272.0 14.486 % 14/11/2011
Đinh Thị Kim Oanh 599000.0 4.992 % 19/11/2015
Lê Hải Đoàn 576740.0 4.806 % 21/04/2016