Công ty Cổ phần NTACO (ATA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2 (SFA2) 1738272.0 14.486 % 14/11/2011
Nguyễn Hoàng Hải 1097600.0 9.147 % 06/10/2017
Nguyễn Đức Nghiêm 1002000.0 8.35 % 20/10/2017
Bùi Thị Kim Cúc 743900.0 6.199 % 26/01/2018
Phạm Thị Hương 742000.0 6.183 % 09/03/2018
Hồ Thị Kim Loan 626600.0 5.222 % 02/02/2018
Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 441280.0 3.677 % 05/03/2018