Công ty Cổ phần NTACO (ATA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2 (SFA2) 1738272.0 14.486 % 14/11/2011
Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1177280.0 9.811 % 05/10/2018
Phạm Thị Hương 1102000.0 9.183 % 23/03/2018
Hồ Thị Kim Loan 626600.0 5.222 % 02/02/2018