Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    45.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 2200000.0 55.0 % 22/10/2015
Đoàn Ngọc Ly Chủ tịch Hội đồng quản trị 400000.0 10.0 % 15/06/2016
Đỗ Tú Oanh 360000.0 9.0 % 08/06/2016
Nguyễn Đố Thảo Đan 320000.0 8.0 % 08/06/2016
Trần Thị Ngoan 200200.0 5.005 % 14/03/2017