Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 2,200,000 55 % 22/10/2015
Đoàn Ngọc Ly Chủ tịch Hội đồng quản trị 400,000 10 % 15/06/2016
Đỗ Tú Oanh 360,100 9 % 23/10/2017
Nguyễn Đỗ Thảo Đan 320,600 8.02 % 23/10/2017
Trần Thị Ngoan 200,200 5 % 14/03/2017
Đỗ Đức Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 168,100 4.2 % 18/04/2019
Vũ Văn Đoài Phó Tổng Giám đốc 168,100 4.2 % 20/12/2017